top of page

Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes

Conversation Between Bodies 10.1

18th of February – 14th of March 2021

Kanskje vi alltid er en krukke
Eller det som krukken holder
Avhengig vinkelen vi betrakter fra


«Samtale mellom kropper» er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes, og utgår fra en idé om materialbevissthet. Prosjektet har pågått siden 2015 og har resultert i 12 utstillinger og en kunstbok (Locus Publication, 2017). I prosjektet utforsker kunstnerne mellommaterielle relasjoner. «Samtale mellom kropper» springer ut av ambisjonen om å prøve å finne måter å forstå hverandre og omgivelsene utenom det verbale språket. Hvor går grensen mellom din og min kropp? Hva er en kropp? Hvor går grensen mellom objekt og subjekt? Disse spørsmålene løper som en rød tråd gjennom utstillingen.
 
Samtalen finner sted fortløpende og på ulike nivåer, i handlinger og gester, i stumme og auditive impulser. Kunstnerne tar en koreografisk tilnærming til verden – der man påvirkes av omgivelsene – på godt og vondt, slik som vannet former steinene i vannkanten, sliper kantene runde, leter seg inn i sprekker og sprenger løs store stykker.
 
Slåttnes og Rönnbäck bor for tiden på en liten gård på landsbygda, og dette gjenspeiles i utstillingen med kunstverk utført i leire, tre og stein. Blant annet er noen av keramikkskulpturene brent i rakuteknikk i en vedovn som kunstnerne selv har bygget på gården. «Samtale mellom kropper» er et økofeministisk prosjekt med en animistisk og empatisk tilnærmelse til materialene. Kunstnerne prøver å være lydhøre for signaler fra materialene mens de bygger opp i leire og skaler av i trevirke. Selv forklarer de det slik: «Former utvikler seg etter hvert som vi blir kjent med materialene og sammen blir vi enige om en form. Vi prøver å ikke overstyre møtet med en forutbestemt idé om resultatet og å være ydmyke i våre roller som aktive og formende.»
 
På grunn av smittevernsrestriksjoner i Oslo vil det ikke holdes åpningsarrangement i utstillingen. 
 
Sara Rönnbäck (f. 1988) og Daniel Slåttnes (f. 1986) er begge utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (MFA) og har stilt ut sammen og separat ved blant annet NoPlace, Oslo, Kurant, Tromsø, Atelier Nord, Oslo, Oppland Kunstsenter, Lillehammer og Galleri BOA, Oslo. Siden 2017 har de arrangert Hildelund Konstfestival på sin gård i Västra Ämtervik i Sverige, med støtte fra Region Värmland.
 

 

 

 

ENGLISH

Perhaps we are always a pot
Or that which is contained by the pot
Depending on the viewpoint

 


Conversation Between Bodies is an ongoing collaboration between Sara Rönnbäck and Daniel Slåttnes, departing from an idea of material consciousness. The project was initiated in 2015 and has so far resulted in twelve exhibitions and an artist book (Locus Publication, 2017). In the project, the artists explore inter-material relationships. Conversations Between Bodies is born out of the ambition to find paths of understanding each other and our surroundings outside of verbal language. Where lies the boundaries between my body and yours? What is a body? What is the distinction between object and subject? These are questions that run through the exhibition.
 
The conversation is continuous and takes place on different levels, in actions and gestures, through silent and auditive impulses. The artists take a choreographic approach to the world – where the environment exercises influence – for better or worse, just as the water shapes the rocks by a riverbed, rounding down their edges, invading their cracks and tearing them up in pieces.
 
The artists live on a small country farm, and this is reflected throughout the exhibition, with works made of clay, wood and stone. Some ceramic sculptures are burned in Raku technique in a wood fired furnace built on the farm by the artists themselves. Conversations Between Bodies is an eco-feministic project with an animist and empathic approach to materials. The artists aspire to be sensitive to signals from their materials while shaping the clay or cutting the wood. In their own words: “Shapes develop as we become acquainted with the materials and together we reach an understanding that results in a form. We avoid imposing a preconceived idea of the result and try to be humble in our roles as active agents.”
 
Due to public health restrictions in Oslo, there will be no opening event in the exhibition. 
 
Sara Rönnbäck (b. 1988) and Daniel Slåttnes (b. 1986) are both graduates from the Oslo National Academy of the Arts (MFA) and have exhibited together and separately on a number of occasions. Exhibitions include NoPlace, Oslo, Kurant, Tromsø, Atelier Nord, Oslo, Oppland Kunstsenter, Lillehammer and Galleri BOA, Oslo. Since 2017 they have organised Hildelund Art Festival on their farm in Västra Ämtervik in Sweden.

bottom of page