top of page

Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen

Living in the beginning of times


(5. oktober – 29. oktober 2017)

Installasjonen i RAM galleri ,av kunstnerduoen Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen, kaster et nytt blikk på både fortid, nåtid og framtid, og stiller viktige spørsmål om menneskets aktivitet på jorda og ulike framtidsscenarioer denne aktiviteten kan lede fram til. Ved hjelp av lyd og elementer på skjerm, en digital audio-billed synthesizer og en haug med plast, presenterer denne installasjonen i storformat et tidsskifte; vi forflyttes til en tid i nær framtid, der man ser tilbake på vår egen tid som grunnleggende mislykket, fra dagens rovdrift på naturen, vårt kapitalistiske forbruk til infrastrukturens natur- og miljøødeleggelser.

 

Bobrikova og de Carmens prosjekt utvider den apokalyptiske prognosen, og kommer samtidig med kreative løsninger for hvordan en annen, mulig framtid skal kunne stige opp fra ruinene av vår fortid.

 

Den framtidsvisjonen som skisseres i prosjektet, tvoholder ikke på den antroposentriske forestillingen om mennesket som jordas tilintetgjører, men fremstår mer som en påstand om at livskraften i naturens ikke- menneskelige former er umistelig om # for en framtid som skal opprettholde livet,

 

Disse temaene, så vel som materialene som er anvendt i installasjonen, har både direkte og indirekte referanser til Oslo og Norge som en region i omstilling. Dette kunstprosjektet er forankret i fortid, nåtid og framtid, og bruker både lokalt produserte produkter og naturlige materialer som redskaper til å reflektere over hva rollen deres kan være i et lett dystopisk, men likvel fullt mulig, framtidsscenario.

 

Utdrag fra en tekst av Liv Brissach oversatt til Norsk av The Wordwrights

bottom of page