top of page

IN FOREST YOU CAN EVERYTHING
Markus Brendmoe, Bente Bøyesen, Gabriel Johann Kvendseth, Lisa Meixner, Victor Mutelekesha, Calina Pandele Yttredal
23rd of September - 17th of October 2021

From ancient mythology to contemporary neo-shamanism, humanity has long been obsessed by the idea that nature, and especially the forest, is a pathway to a higher consciousness. Mythology is full of people that withdraw to “the wilderness” in order to gain a higher knowledge, become one with the elements or to develop a transcendental ability of some kind. Saints, mystics and Shamans have all sought out the woods to communicate with a higher being or with nature itself. Most cultures seem to have animistic visions of the forest in their folklore, where natural phenomena are personified by water sprites, tree gods and forest elves. More than most places, the Forest enacts the eternal symbolism of the circle of life and death, as plants and animals live, grow, die and decay, ultimately becoming absorbed by the forest as nutrients for future life. We imagine the forest as a place where anything is possible, where the living can communicate with the departed, where the future can co-exist with the past, and where the spirit of the earth can teach us how to live in tune with our environment. The exhibition IN FOREST YOU CAN EVERYTHING presents six artists that have in common an interest in the human condition and the relationship between (Wo)Man and Nature.
 

Markus Brendmoe (b. 1961, Oslo) is a painter whose work feeds on itself, as he paints and repaints his canvases, even after having exhibited them. His works live and die, with details and motifs occasionally appearing as ghosts on the canvases, vague traces of their past life. In recent years has also worked sculpturally with wood.
 

Bente Bøyesen (b. 1967, Skien) works with painting and ceramic, often in dialogue. Her work has a strong connection to the earth and a biodynamic approach to horticulture, drawing on a philosophy of nature that strive to re-establish a harmonious and low impact relationship  between humans and the earth that feed us.
 

Gabriel Johann Kvendseth (b. 1984, Karlsøy/Galsa) takes reclaimed objects, from hardware tools and sports items, and fuses them with found material from the forest, creating fantastical archaic ritual objects that could belong to a post-apocalyptic tribe from the future, transcendental objects like shamanistic hammers and goggles for the third eye.  

 

Lisa Meixner (b. 1983, Germany) works with ceramic in traditional pottery techniques with long roots in Mediterranean culture. For a series of works that pay homage to overlooked female artists from the early 20th century, Meixner has first channeled their spirits by drawing in pastel, in a free associative act that capture the essence of the artist.  
 

Victor Mutelekesha (b. 1976, Chillabombwe, Zambia) is an artist whose work reflects on the global social and environmental collapse caused by capitalism and war. He is an artist with an augural message, warning humanity to change its ways or face doom.
 

Calina Pandele Yttredal's work exude maximal vibrancy and materialized conciousness. The motifs are not physical places but visions of past, present and future, with nature and culture intertwined. Underlying is a feeling of mystery, and fear of nature's hidden forces in the face of human intervention in the environment.

NORSK

Fra gammel mytologi til samtidens ny-sjamanisme har menneskeheten lenge vært besatt av ideen om at naturen, og spesielt skogen, er en vei til en høyere bevissthet. Mytologi er full av mennesker som trekker seg tilbake til "villmarken" for å få en dypere kunnskap, bli ett med elementene eller for å utvikle en transcendental evne av noe slag. Helgener, mystikere og sjamaner har alle oppsøkt skogen for å kommunisere med et høyere vesen eller med naturen selv. De fleste kulturer ser ut til å ha animistiske visjoner av skogen i sin folketro, hvor naturfenomener personifiseres gjennom vassånd, treguder og skogalver. Mer enn de fleste steder symboliserer skogen den evige sirkelen av liv og død, ettersom planter og dyr lever, vokser, dør og forfaller, og til slutt blir absorbert av skogen som næringsstoffer for fremtidig liv. Vi forestiller oss skogen som et sted hvor alt er mulig, hvor de levende kan kommunisere med de avdøde, hvor fremtiden kan eksistere sammen med fortiden, og hvor jordens ånd kan lære oss hvordan vi skal leve i harmoni med miljøet vårt . Utstillingen «IN FOREST YOU CAN EVERYTHING» presenterer seks kunstnere som har en felles interesse for menneskets tilstand og forholdet mellom hen og naturen.

 

Markus Brendmoe (f. 1961) er en maler hvor hans arbeid spiser av seg selv og lever videre. Selv etter å ha stilt dem ut, maler han kontinuerlige nye motiver over sine lerreter. Verkene hans lever og dør, med detaljer og motiver som noen ganger dukker opp som spøkelser på lerretene - vage spor etter deres tidligere liv. De siste årene har han også jobbet skulpturelt med treverk.

 

Bente Bøyesen (f. 1967) jobber med maleri og keramikk, ofte i dialog med hverandre. Hennes arbeid har en sterk forbindelse til jorden og en biodynamisk tilnærming til hagebruk. Verkene uttrykker en naturfilosofi som streber etter å gjenopprette et harmonisk og bærekraftig forhold mellom mennesker og jorden som gir oss mat.

 

Gabriel Johann Kvendseth (f. 1984, Karlsøy/Galsa,) tar gjenvunnet gjenstander som verktøy og sportsartikler, forener dem sammen med funnede materialer fra skogen, og skaper fantastiske rituelle gjenstander som kunne tilhøre en post-apokalyptisk stamme fra fremtiden. Verkene fremstår som transcendentale objekter, enten det er sjamanistiske hamre eller vernebriller for det tredje øyet.

 

Lisa Meixner (f. 1983, Tyskland) jobber med keramikk i tradisjonelle teknikker med røtter fra middelhavet. I en serie arbeider som hyller oversette kvinnelige kunstnere fra begynnelsen av 1900-tallet, kanaliserer Meixner deres ånd gjennom pastelltegninger, i en fri assosiativ seanse som fanger de avdøde kunstnernes essens.

 

Victor Mutelekesha (f. 1976, Chillabombwe, Zambia) sitt arbeid reflekterer over den sosiale og miljømessige kollapsen forårsaket av global kapitalisme og krig. Han er en kunstner med et sterkt budskap som advarer menneskeheten om å endre sin måte å leve på, eller møte sin undergang.

 

Calina Pandele Yttredals arbeider utstråler maksimal vibrasjon og materialisert bevissthet. De avbildede motivene er ikke fysiske steder, men visjoner om fortid, nåtid og fremtid, i en sammenfletting av natur og kultur. Underliggende er følelsen av mystikk, frykt for naturens skjulte krefter i møte med menneskelig inngrep i det naturlige miljøet.

Works list:

IN_FOREST_YOU_CAN_EVERYTHING

Watch this conversation between artist Calina Pandele Yttredal and culture historian Karoline Kjesrud.

bottom of page